Jakub Wróblewski

Jakub Wróblewski jest kandydatem na Burmistrza z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Kandyduje również do Rady Miasta.

​1.Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Co mnie wyróżnia?

 To, czy jestem najlepszym kandydatem – ocenią wyborcy – mieszkańcy Lubartowa.

 Od pozostałych kandydatów odróżnia mnie doświadczenie w pracy w różnych sektorach stanowiących o rozwoju lokalnym: w sektorze samorządowym – 11 lat pracowałem, jako urzędnik w samorządzie miejskim i powiatowym, przez trzy kadencję pełnię funkcję radnego Miasta Lubartów, od lat współpracuję z wieloma gminami w zakresie doradztwa strategicznego i rozwoju lokalnego; w sektorze pozarządowym – od ponad 17 lat jestem blisko związany z organizacjami pozarządowymi, pracuję w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, w której kierowałem licznymi zespołami projektowymi, pozyskiwałem i zarządzałem wielomilionowymi projektami unijnymi, współpracowałem z samorządami lokalnymi i regionalnymi; w sektorze biznesowym – od roku prowadzę działalność gospodarczą, pomagam zakładać i rozwijać mikroprzedsiębiorstwa.

To wszystko pozwala mi spojrzeć na nasze lokalne problemy z różnych perspektyw i poszukiwać rozwiązań opartych na współpracy i partnerstwie. Współpraca z wieloma samorządami i organizacjami pozarządowymi z Polski, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Litwy pozwoliła mi poznać różne koncepcje rozwoju lokalnego i wiem, że tylko dzięki partnerskiej współpracy i porozumieniu możemy w pełni wykorzystać tkwiący w lokalnej społeczności potencjał dla poprawy jakości życia mieszkańców Lubartowa.

Dzięki umiejętnościom partnerskiej współpracy i poszukiwaniu porozumienia, wiele projektów zgłaszanych przeze mnie i wypracowywanych w klubie radnych w tej i poprzednich kadencjach miało uznanie większości Rady Miasta i znajdowało odbicie w podejmowanych uchwałach.

Wspomnę tylko o tzw. budżecie obywatelskim i dopłatach do wymiany starych kotłów węglowych (tzw. kopciuchów) na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Warto zaznaczyć, że rolą radnego, jako członka władzy uchwałodawczej, jest szukanie porozumienia dla wprowadzenia najlepszych dla mieszkańców rozwiązań i podejmowanie w tej sprawie uchwał, a rolą burmistrza – władzy wykonawczej – realizacja podjętych uchwał przez radę miasta.

 Kampania wyborcza to czas rywalizacji i konkurencji, a co za tym idzie – sporów i ukazywaniu różnic. Chciałbym, aby po wyborach ich miejsce zajęło porozumienie i współpraca dla dobra nas wszystkich, mieszkańców Lubartowa.

  2. Jaka jest moja pozycja zawodowa?

Obecnie pracuję, jako animator lokalny w prowadzonym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu. Prowadzę też działalność gospodarczą, która pozwala mi realizować wiele ciekawych i rozwijających projektów.

  3. Dokładnie rozumiem, co to są publiczne środki. I dlatego musimy o nie dbać. A swoim wyborcom          będę to tłumaczył następująco:

 Nie chcę przytaczać definicji prawnej. Środki publiczne to środki, które pochodzą z różnych źródeł – głównie od nas – obywateli (podatki, opłaty), ale też to np. środki Unii Europejskiej, czy środki pozyskane z publicznego (naszego majątku). Środkami publicznymi dysponują wybierane przez obywateli władze (w przypadku gminy – rada i wójt/burmistrz/prezydent). Mówiąc bardzo prosto: są to należące do nas wszystkich (w większości przez nas wpłacane do publicznej kiesy) pieniądze, którymi dysponują wybierani przez nas przedstawiciele i wydają je na nasze wspólne potrzeby. Na poziomie gminy dysponują nimi Rada Miasta i Burmistrz. Za ich pomocą zaspokajają oni nasze, czyli obywateli, zbiorowe potrzeby, wykonują zadania publiczne, ale też dbają o podnoszenie naszej jakości życia. Środki te powinny być wydatkowane racjonalnie i celowo, z uwzględnieniem naszych potrzeb i aspiracji. Powinny przyczyniać się do rozwoju lokalnego i rozwoju lokalnej społeczności, podnosząc, jakość życia nas wszystkich i stwarzając warunki do podnoszenia, jakości życia każdego z nas osobno.

   4. Nie od dziś interesuje mnie samorząd lokalny. Zabrałem głos w ważnych społecznie sprawach. 

 Już trzy kadencje pracuję w Radzie Miasta, a w rankingu sporządzonym przez Miasto Obywatelskie Lubartów na półmetku tej kadencji, byłem wybrany najaktywniejszym radnym. Zabierałem głos w wielu ważnych dla mieszkańców Lubartowa sprawach, a mając ciągły kontakt z lubartowianami, mam świadomość, że dla każdego z nich inne sprawy są ważne i aktualne. Podczas ostatniej, czteroletniej kadencji zadałem chyba dziesiątki pytań i interpelacji.

Trudno mi wybrać te szczególnie ważne.

Chociaż dla nas wszystkich: dla naszego zdrowia, dla zdrowia naszych dzieci, rodziców i sąsiadów najistotniejszy jest chyba problem jakości powietrza w Lubartowie, zwłaszcza w okresie grzewczym. Duża liczba kotłów węglowych (często przestarzałych) używana do ogrzewania naszych domów i ich, często nieodpowiednie użytkowanie, jest przyczyną wielu chorób i, niestety, śmierci. Jakość powietrza to nasza wspólna sprawa i wspólna odpowiedzialność. Dlatego we współpracy z Fundacją Partnerstwa i Odpowiedzialnego Rozwoju zakupiliśmy i zainstalowaliśmy w Lubartowie czujniki badania jakości powietrza i udostępniliśmy ich odczyty za pośrednictwem portali internetowych. Na początku 2017 roku przekonałem większość radnych do uchwalenia Programu Redukcji Niskiej Emisji i corocznego przeznaczania odpowiednich kwot w budżecie miasta na dotacje do wymiany kotłów węglowych. Do dzisiaj udało się wymienić ok. 10% wszystkich „kopciuchów” w mieście na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Dzięki temu będziemy mieli trochę czystsze powietrze w Lubartowie, ale przede wszystkim większość z nas, lubartowian, zwróciła uwagę na problem czystości powietrza i jego wpływu na jakość naszego wspólnego życia.

   5. Potrafię wytłumaczyć, czym jest prawo miejscowe i czym będę się zajmował, jeżeli zostanę wybrany.

 Prawo miejscowe, to szczególne akty prawne wydawane i powszechnie obowiązujące na pewnym terytorium. Z reguły są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym danego województwa. W przypadku gminy, takiej, jak Miasto Lubartów – są to np. uchwały Rady Miasta dotyczące Statutu Miasta, zasad zarządu naszym wspólnym mieniem, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, czy przepisy porządkowe. Dla uproszczenia: prawo miejscowe jest publikowane w dzienniku urzędowym województwa, inne uchwały – zazwyczaj nie są.

Jeżeli zostanę wybrany na urząd Burmistrza Miasta Lubartów, przede wszystkim zaproszę wszystkich do współpracy. Wspólnie tworzymy samorząd Lubartowa i wszyscy możemy zyskać na kooperacji i współdziałaniu, a stracić na konfliktach i sporach. Rolą burmistrza nie jest rządzenie w trybie nakazowo-rozdzielczym, ale stworzenie przestrzeni dla mądrej i celowej współpracy, kooperacji i koordynacja działań wspólnoty lokalnej. Wielu lubartowian i wiele środowisk chętnie angażuje się w pracę na rzecz wspólnoty. Wierzę, że zaproszenie ich do współpracy: najpierw przy opracowaniu strategii rozwoju, a potem przy jej realizacji sprawi, że będziemy żyli w lepszym mieście – naszym wspólnym Lubartowie.

Katalog spraw, którym powinien zająć się samorząd gminny jest bardzo szeroki i niedookreślony, gdyż gminie przysługuje tzw. domniemanie kompetencji (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Naczelnym zadaniem jest dbałość o zaspokajanie naszych zbiorowych potrzeb i o ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców Lubartowa.

 Co chciałbyś zmienić w Lubartowie?

Moje konkretne propozycje dla Lubartowian zawarłem w programie wyborczym: www.jakubwroblewski.pl

Zapraszam do lektury i dyskusji. To od nas zależy, czym zajmiemy się przez najbliższe lata.