Pętla czasu covidowego

Aktualnie trwają prace nad rozwiązaniami, dotyczącymi wprowadzania jesiennych obostrzeń covidowych. Jedną z propozycji jest oczywiście powiązanie ich z liczbą zachorowań, ale wraz z liczbą osób zaszczepionych w powiatach. Czyli jeżeli dany region jest według liczby zakażeń klasyfikowany do którejś strefy, to jeżeli w tym regionie zaszczepienie jest powyżej średniego w kraju, to ta strefa będzie obniżona. Jak jest ze szczepieniami w Powiecie Lubartowskim, wiemy. W Lubartowie nie przekraczamy 45%, a i tak jest u nas lepiej, niż w pozostałych gminach.

W każdym razie, gdyby obostrzenia miały nas dotknąć, to wracamy do sprawy spotkania w kinie, na które zapraszał Burmistrz Lubartowa w trakcie trwania poprzednich ograniczeń. I jak to się skończyło. Konkretnie, jak władza stosuje się do zakazów/nakazów i jakie (nie)są tego konsekwencje.

Sprawdziliśmy też, jak nasze lokalne społeczeństwo stosowało się do zakazów/nakazów i jakie były tego konsekwencje.

W zasadzie mamy już casus Bednarskiego, więc teraz, w razie potrzeby, będzie się można powołać na casus nieonline’owego spotkania w kinie.

Od początku:

W miejskim kinie 1 marca 2021 w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie/zebranie/konsultacje w sprawie budowy drogi przez osiedle 3 Maja. Był to wciąż okres, w którym obowiązywały obostrzenia, dotyczące zakazu spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju. Dlatego sesje Rady Miasta odbywały się online, mimo że nie musiały. Od tego zakazu wprowadzono wyjątek, dotyczący m.in. spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych. Warto to podkreślić – SŁUŻBOWYCH.

W związku z tym, nasunęło nam się kilka pytań. Jeżeli Burmistrz zdecydował się na przeprowadzenie konsultacji w ważnej dla mieszkańców Lubartowa sprawie budowy nowej drogi, biegnącej przez tereny wspólnot mieszkaniowych, dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej nie było śladu o ich organizacji? Dlaczego nie były przestrzegane zasady DDM czyli Dezynfekcja, Dystans, Maseczki? Zapytaliśmy PSSE w Lubartowie (08.03.2021), czy w spotkaniu dopatrzono się naruszenia zasad, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19.

Niestety, nie doczekaliśmy się odpowiedzi i 15.04.2021 wysłaliśmy ponaglenie. Dostaliśmy odpowiedź 20.04.2021, że „w stosunku do domniemanego organizatora spotkania w kinie w dn. 01.03.2021 wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zorganizowanie tego spotkania. Udostępnione przez Państwa informacje zostały przekazane do KPP w Lubartowie, celem wszczęcia postępowań w sprawie popełnienia wykroczeń z art. 54 kw w stosunku do osób naruszających przepisy, dotyczące zwalczania epidemii.”

Dla porządku cytujemy przepisy Kodeksu wykroczeń:

Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych]

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 116. [Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów]

§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2)styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3)jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo

– nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 1a.

Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.

Czyli mamy teoretycznie dwie kwestie: postępowanie administracyjne wobec organizatora i postępowania w sprawie wykroczeń z art. 54 w stosunku do gości. Przynajmniej wg pisma z PSSE.

I tak 31 maja zapytaliśmy KPP Lubartów, na jakim etapie znajduje się sprawa spotkania/zebrania/konsultacji. Na odpowiedź Komendy nie czekaliśmy długo. Zostaliśmy poinformowani 07.06.2021 r., że „aktualnie prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o czyn z art. 116 § 1a Kodeksu wykroczeń”.

Rozumiemy, że tu mowa o gościach, bo – patrz wyżej – postępowanie administracyjne wobec organizatora. Dlatego zapytaliśmy ponownie o stan sprawy 17.06.2021r.

Już 22.06.2021 dostaliśmy odpowiedź, że: „w odpowiedzi na Państwa pytanie informuję, że czynności wyjaśniające prowadzone w kierunku art. 116 par.1 k.w. dotyczące organizatorów spotkania w kinie w Lubartowie w dn. 01.03 br. zostały zakończone. Po przesłuchaniu świadków oraz sporządzeniu przedmiotowej dokumentacji postepowanie w w/w sprawie zostało umorzone, ze względu na brak znamion wykroczenia. Spotkanie to, jak ustalono, miało charakter służbowy”.

W tak zwanym międzyczasie zniknął nam z korespondencji art. 54 – nieważne. Co na spotkaniu robią radni, którzy nie są pracownikami urzędu, a zatem nie ma mowy o stosunku służbowym – nieważne. Brak dystansu, masek, co wszyscy mogliśmy zobaczyć itd. – nieważne.

Dlatego zdecydowaliśmy się popytać, jak wygląda w praktyce stosowanie art. 54 i 116 Kodeksu wykroczeń wobec tak zwanych zwykłych obywateli. Ważne, czy nieważne? Zapytaliśmy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendę Powiatową Policji i Sąd Rejonowy. Wiemy, znamy – to są sytuacje nieporównywalne.

Pewnie żadna z tych osób nie organizowała „spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych”.

Może warto planować, przed wprowadzeniem kolejnych obostrzeń, na – tak zwany – wszelki wypadek. A tylu nas ukarano, jak przedstawiamy w tabeli.

#covid #kara #mandat