Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów

Przedkładając Państwu ten dokument wyrażam nadzieję, że będzie on stanowił dobrą bazę wyjściową dla rozpoczęcia dyskusji o rozwoju Lubartowa i przyszłości naszego miasta. Zbliżająca się nowa perspektywa budżetu unijnego, w której programowanie aktywnie się włączamy, otwiera przed nami możliwości dalszego korzystania ze środków zewnętrznych, ułatwiających realizację potrzebnych naszemu miastu zadań. Aby efektywnie wykorzystać te możliwości, w najbliższym czasie zaproszę Państwa do dyskusji o kluczowych obszarach istotnych dla przyszłości Lubartowa, której efektem będzie stworzenie strategii rozwoju na kolejne lata. Życzę owocnej lektury!

Burmistrz Miasta Lubartów

Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Lubartów na koniec roku wynosiło 87 osób. To o dwie więcej, niż na początku roku, wybrane w procedurach konkursowych, tj. Kierownik Biura ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej oraz inspektor w Wydziale Finansowym.

W 2018 roku do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęły 2 skargi na działania Burmistrza Miasta Lubartów. Rada Miasta Lubartów przedmiotowe skargi rozpatrzyła jako bezzasadne.

Jedną ze skarg sami składaliśmy. Burmistrza Miasta odpowiadał na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej w liczbie 68. Jeśli pytacie – nie, nie wszystkie były nasze.

Pierwsza część Raportu przedstawia ogólną charakterystykę Gminy Miasto Lubartów.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój już funkcjonujących w Lubartowie przedsiębiorstw miasto wyrasta na lokalnego lidera rozwoju gospodarczego zdecydowanie wyróżniając się na mapie powiatu i województwa.

Wymienione zostały przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenach inwestycyjnych przy ul. Strefowej. Podkreślono walory turystyczne.

My, ludzie

Podobnie, jak w Powiecie, także Miasto Lubartów ma ujemny przyrost naturalny i w ogóle jest nas mniej.

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 171 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 21 626 osób, w tym 11 469 kobiet i 10 157 mężczyzn.

W 2018 roku odnotowano 184 urodzeń, w tym 97 dziewczynek i 87 chłopców, natomiast zmarły 204 osoby, w tym 107 kobiet i 97 mężczyzn.

LOF

Ktoś, gdzieś coś o tym słyszał, ale o co chodzi? – o tym w Raporcie.

Gmina Miasto Lubartów wraz z 14 sąsiadującymi gminami oraz miastem Lublin tworzy Lubelski Obszar Funkcjonalny. Współpraca realizowana jest na podstawie zawartego porozumienia. Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało podpisane w dniu 30 marca 2015 r. i dotyczy współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Programy i strategie

Lokalny Program Rewitalizacji Lubartowa na lata 2017-2023

Główne projekty rewitalizacyjne wpisane do programu oraz ich realizatorzy:

1. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE”. Program aktywizacji i integracji długotrwale bezrobotnych lubartowian

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,

– Projekt w trakcie oceny – w grudniu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie.

2. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Cmentarna-Szaniawskiego

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,

– Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy

w Lubartowie,

– Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”,

– W 2018 r. projekt był w trakcie realizacji.

3. Zmiana sposobu użytkowania oraz rewitalizacja terenów przy ulicy Zielonej

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,

– Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,

– Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.

4. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Garbarskim

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,

– Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,

– Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.

5.Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Chopina

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,

– Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,

– Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.

6. Przebudowa zdegradowanych budynków przy ul. Kościuszki w celu nadania im nowej funkcji gospodarczej

– Gmina Miasto Lubartów/Przedsiębiorca,

– W 2018 r. projekt nie był realizowany.

7. Zagospodarowanie terenów przy ulicy Lipowej i wzdłuż torów kolejowych oraz odwodnienie Osiedla 3 Maja

– Gmina Miasto Lubartów,

– W 2018 r. projekt nie był realizowany.

8. Rewitalizacja terenów przy ulicy Słowackiego

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Lubartowie,

– Projekt zrealizowany.

9. Rewitalizacja terenów przy ulicy Nowodworskiej

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Lubartowie,

– Projekt zrealizowany.

10. Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich na terenie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,

– W 2018 r. projekt nie był realizowany.

11. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni wokół Sanktuarium Świętej Anny

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Lubartowie,

– W 2018 r. projekt nie był realizowany.

12. Utworzenie multimedialnej sieci światłowodowej

– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie,

– Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie,

– Działanie realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.

13. Szczęśliwy Dom

– Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej,

– W 2018 r. projekt nie był realizowany.

14. Azymut na zatrudnienie

– NS Konsulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– W 2018 r. projekt nie był realizowany.

Plus 7 projektów miękkich, czyli szkolenia, imprezy kulturalne, aktywizacja członków społeczności lokalnej.

W liczbach: Obszar rewitalizacji w 2018 r. zamieszkiwało 6332 osób, co stanowiło 29,75% wszystkich mieszkańców Lubartowa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów

Plan przyjęty w 2015, modyfikowany w 2016.

W Raporcie znajdują się założenia przyjęte do 2020 i 2022 roku.

A jakie działania były realizowane przez miasto w 2018?

– Usprawnienie termomodernizacyjne budynków – projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”,

– Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym – projekt pn.: „Czysta energia dla Lubartowa”,

– Modernizacja w kierunku nowoczesnego i inteligentnego oświetlenia ulic – projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”,

– Ograniczenie niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Wsparcie mieszkańców w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

– Projekt pn.: „Mobilny LOF”

Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów

Uchwała z 2017 roku określa zasady udzielania dotacji na zmianę źródeł ciepła.

Łącznie w 2018 roku podpisano 78 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania.

Ostatecznie zrealizowano 73 zadania, z czego: 61 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe a 12 zadań polegało na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Udzielono dotacji na łączną kwotę 347 569,78 zł.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 4.gazowe dla Miasta Lubartów. Opracowanie na lata 2015-2030

Są. Tzn. założenia są. Uchwała Nr X/52/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów

W 2018 r. kontynuowana była procedura zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów.

Nie napisano, jakie to zmiany. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowany przez PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubartów Nr XV/83/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Wiemy, że w 2018 roku zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków inwestycyjnych na kolejne lata, to:

– 2019 r. – 2 070 000 zł,

– 2020 r. – 3 350 000 zł.

W założeniach do planu przyjęto, że nie będą to wyłącznie środki własne PGK, ale także zewnętrzne.

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Lubartów w latach 2018- 2022

Uchwała Nr XXXI/196/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017 r.

Planowana wysokość wydatków w 2018 roku z podziałem na:

– zarzadzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie 170 000 zł,

– remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 120 000 zł,

– inwestycje w kwocie 250 000 zł,

– udział w kosztach zarzadzania i utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 220 000 zł.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025

Misją Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju mieszkańcom Lubartowa poprzez ich aktywizację, zaś za cel generalny wskazano poprawę warunków i jakości życia mieszkańców miasta poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system pomocy społecznej.

Wskazane zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnięto wyznaczone wskaźniki realizacji poszczególnych działań.

W sumie prosiło się tu umieścić te wskaźniki i wymienić zadania.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022

Jak wyżej…”program był realizowany zgodnie z założeniami określonymi w poszczególnych zadaniach…”

Jakich? Ile osób objęto pomocą? Uchwała z lutego 2018, więc nie trzeba sięgać do archiwum.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/210/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2018 roku.

Na realizację przedmiotowego programu zaplanowana została kwota 500 000 zł, w tym 426 000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i 74 000 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. W 2018 roku wykorzystano łącznie kwotę 327 932,56 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi 281 922,70 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 46 009,89 zł. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest wzrost sprzedaży napojów alkoholowych w naszym mieście. W 2018 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie naszego miasta wyniosła 24 623 855 zł. W związku z tym nie maleje liczba osób uzależnionych od alkoholu. Członkowie MKRPA przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z 46 osobami nadużywającymi napojów alkoholowych, z czego 38 skierowano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 225 porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, 96 porad osobom doznającym przemocy w rodzinie i 19 osobom stosującym przemoc.

Bardzo dużą rolę w zakresie prowadzenia profilaktyki związanej z alkoholizmem i narkomanią odgrywają miejskie placówki oświatowe a w zakresie rehabilitacji alkoholowej organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.

Efektywność? Sprzedaż rośnie, a liczba uzależnionych nie maleje.

Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Punkt 13 części analitycznej.

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019

Uchwała z 2017

Celem głównym Programu jest: wzmocnienie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu.

W 2018 r. był on realizowany w ramach celów szczegółowych poprzez określone zadania, na trzech poziomach:

1. w zakresie podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych,

2. zapewniającym bezpieczeństwo i pomoc rodzinom dotkniętym problemami społecznymi,

3. integrującym działania podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi.

W 2018 r. Program realizowany był przez lokalne instytucje i organizacje, które swoje działania ukierunkowały m.in. na zadania z zakresu wsparcia rodzin z dziećmi. Były to: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Lubartów, Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe.

Jakich? Ile osób objęto pomocą?

Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Uchwała z 2013, zmieniona w październiku 2018.

W 2018 r. wnioski o wydanie kart złożyło 114 rodzin, w tym 21 nowych rodzin. Pozostałe wnioski dotyczyły przedłużenia ważności kart. W okresie tym wydano 562 karty. W 2018 roku z programu skorzystało 130 rodzin. W Lubartowie współpracowało 9 podmiotów.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2018 rok

Konkret:

Z budżetu miasta na realizację zadań wynikających z Programu w 2018 r. wydatkowano 77 100,00 zł. W roku 2018 odnotowano 211 interwencji z udziałem zwierząt, do schroniska przyjęto 61 psów i kotów, zebrano 57 szt. zwłok zwierząt, 15 razy interweniowano w sprawie zwierząt pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych. Do adopcji oddano 54 zwierzęta.

Finanse

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 5 171 560,13 zł. W II półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 8 000 000,00 zł. W 2018 roku Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości 2 675 459,79 zł. Na koniec roku zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 29 077 600,00 zł, z terminem spłaty do 2032 roku, co stanowiło 31,6% zrealizowanych wydatków.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie Miasta wzrosło o kwotę 5 324 540,21 zł.

Z założonych ogółem dochodów miasta wykonano 85,96 % planu. Planowane dochody ze sprzedaży majątku – 11, 29% planu.

Na brak realizacji dochodów majątkowych duży wpływ miało przesunięcie na lata następne realizacji części zadań, na które Miasto pozyskało środki z budżetu UE. Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku spowodowana była brakiem chętnych na zakup gruntów pod inwestycje w Strefie Ekonomicznej.

Wydatki zrealizowano w 83,39%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było przedłużającymi się procedurami przetargowymi w wyniku, czego realizacja części dużych zadań inwestycyjnych została przeniesiona na kolejne lata (min: Zielony i Mobilny LOF, Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) lub nie została wykonana w terminie tj. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego.

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 089,59 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 328,68 zł.

Warto wymienić też inwestycje z udziałem środków zewnętrznych, pozyskanych przez poprzednie władze, realizowane w 2018 i kontynuowane w 2019:

– Zielony LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 248 372,70 zł, zaś wkład własny wynosił 60 215,14 zł,

– Mobilny LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 213 490,17 zł, zaś wkład własny wynosił 49 706,27 zł,

– Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 4 045 000,79 zł, zaś wkład własny wynosił 3 048 537,84 zł,

– Czysta energia dla Lubartowa – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 4 316 822,91 zł, zaś wkład własny wniesiony przez uczestników projektu wynosił 929 969,71 zł,

– Finansowanie biura ZIT LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 10 737,97 zł, zaś wkład własny wynosił 1 200,00 zł,

– Erasmus+ wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 35 060,63 zł,

– Świetlica równych szans – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 11 985,01 zł,

– Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 188 878,51 zł.

Na promocję Miasta w 2018 r. wydano środki w wys. 243 558,25 zł (w tym budżet obywatelski 79 892,18 zł), które przeznaczono na:

– dotacje dla stowarzyszeń – 59 200,00 zł,

– zakupy i usługi związane z promocją tj. organizacja imprez, pobyt delegacji zagranicznych, materiały promocyjne – 184 358,25 zł.

V część Raportu o stanie Gminy Miasto Lubartów obejmuje działalność inwestycyjną:

– termomodernizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

– „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” złożony w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014 – 2020 (umowa podpisana w październiku 2018)

– Czysta energia dla Lubartowa – Projekt obejmował montaż 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę 40 kotłów opalanych biomasą. Instalacje zostały zamontowane na obiektach prywatnych.

– Zielony LOF W 2018 roku opracowano dokumentacje techniczne oraz uzyskano zezwolenia na realizację wszystkich zadań przewidzianych w projekcie (pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę).

– Mobilny LOF – W ramach projektu na terenie Gminy Miasto Lubartów planowana jest:

1. Budowa parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych zlokalizowanych na terenie miasta. W ramach zadania wykonane zostaną:

– 3 parkingi dla samochodów „Park & Ride, z c.n. 148 miejscami postojowymi, plus 8 dla osób z niepełnosprawnościami. Parkingi będą zlokalizowane w pobliżu przystanków PKP i PKS,

– 9 parkingów dla rowerów Bike & Ride (90 stanowisk postojowych).

2. Budowa dróg dla rowerów o długości ok. 10 km zlokalizowanych na terenie miasta.

3. Budowa 5 sztuk oświetlenia energooszczędnego, które będzie zlokalizowane przy parkingu Park & Ride przy dworcu PKP.

Termin realizacji projektu: 2014 – 2020

W 2018 roku opracowano dokumentacje techniczne dla części zadań przewidzianych w projekcie oraz uzyskano dla nich zgody odpowiednich organów na realizację inwestycji.

– Budżet Obywatelski

1. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego trzech przejść dla pieszych w Lubartowie – Decyzją Burmistrza odstąpiono od realizacji tego zadania w 2018 r.

2. Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki – Zadanie nie było realizowane. Brak realizacji wynikał z jednostronnej decyzji Burmistrza.

3. Budowa placu zabaw na oś. Szaniawskiego w Lubartowie

Zadanie nie zostało zrealizowane. Założenia autorki projektu przewyższały kwotę określoną przez Burmistrz w postępowaniach przetargowych.

4. Organizacja XXV Święta Roweru – Wykonanie i dostarczenie na miejsce imprezy koszulek promocyjnych dla uczestników – zrealizowane.

Realizacja uchwał Rady Miasta

W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Miasta Lubartów, z tego 9 w poprzedniej VII kadencji i 3 w obecnej VIII kadencji. Rada Miasta Lubartów podjęła 66 uchwał (45 w poprzedniej kadencji, 21 w trakcie obecnej kadencji). Do żadnej z uchwał nie zastosowano rozstrzygnięcia nadzorczego.

Analityka

Drogi

W roku 2018 dokonano przebudowy nawierzchni dwóch ulic oraz wykonano dwa odcinki chodników przy drogach gminnych. Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 1 246 647,25 zł.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Łącznie w zasobie Miasta Lubartów znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. – 216 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 201 mieszkań. Zmniejszenie się liczby mieszkań związane było ze sprzedażą.

Spółki Komunalne

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – zysk na koniec roku

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. – Strata za 2018 rok wyniosła 215 000,50 zł.

Działalność gospodarcza – 2320 podmiotów na koniec 2018 roku, w tym 1766 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Większość podmiotów zatrudnia od 0 do 9 osób.

Ochrona środowiska – walczymy ze smogiem, przebudowaliśmy oczyszczalnię ścieków, odpadami zajmuje się ZKGZL. „Przeterminowane leki przynieś do apteki” – mieszkańcy zebrali ponad tonę w 11 aptekach.

Ochrona zdrowia

Oprócz informacji dot. szczepień profilaktycznych dowiemy się tu, że na 31 grudnia w mieście 64 podmioty posiada zezwolenie na sprzedaż alkoholu i to o 3 więcej, niż na początku roku. Trochę dziwne, w stosunku do informacji o niemalejącej liczbie uzależnionych i wzroście spożycia.

 Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

– na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych wydatkowano 281 922,70 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań

wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych przekazano kwotę 75 000 zł

– na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 46 009,89 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 15 000 zł.

Oświata i edukacja

Gmina Miasto Lubartów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych i jednego liceum ogólnokształcącego. W Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonują oddziały integracyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na terenie Miasta Lubartów nie działają szkoły niepubliczne.

Wydatki na szkoły wyniosły 24 905 304,85 zł, z czego 16 889 783,67 zł (67,82 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.

Biblioteki

Na początku roku zarejestrowano 3 218 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba ta wynosiła 3 149 osób. W ciągu całego roku 2018 wypożyczono ogółem 66 135 książek i czasopism ogółem, w tym 63 758 książek. Na miejscu (w czytelniach) udostępniono łącznie 9 246 książek i czasopism ogółem (w tym: 3 558 książek). Zatrudnienie w MBP i filiach w roku 2018 wyniosło 16 etatów. W ciągu dwóch ostatnich lat struktura zatrudnienia w placówce nie zmieniła się.

Lubartowski Ośrodek Kultury

W roku 2018 LOK był organizatorem lub współorganizatorem ok. 90 przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. Imprezy oraz seanse filmowe zgromadziły łącznie ponad 40 tysięcy widzów.

W roku 2018 w LOK-u rozpoczęła się realizacja projektu „SENIOR +” , w ramach którego starsi (tzn. w wieku 60+) mieszkańcy miasta mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach m.in. plastycznych, florystycznych, komputerowych.

Muzeum

W 2018 r. Muzeum Ziemi Lubartowskiej odwiedziło łącznie 860 osób.

Poza instytucjami kultury podlegającymi Miastu Lubartów działalność kulturalną w mieście prowadzona jest także przez organizacje pozarządowe, z których najważniejszymi są:

– Lubartowskie Towarzystwo Regionalne,

– Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne,

– Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Dęta.

MOSiR współpracuje z klubami sportowymi i stowarzyszeniami, z placówkami oświatowymi, instytucjami – przy organizacji imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta. Jest współorganizatorem m.in. „Biegów Lewarta”, Ogólnopolskich Zawodów Nordic Walking, imprez pływackich, zawodów szachowych oraz organizatorem halowych turniejów piłki nożnej dla różnych grup wiekowych.

W Lubartowie działa blisko 20 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarach sportu, rekreacji i turystyki.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – finansowa

Konkurs nr 1:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Turystyka i krajoznawstwo

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ochrona i promocja zdrowia

W procedurze konkursowe po ocenie merytorycznej 41 ofert uzyskało rekomendację komisji konkursowej do dofinansowania, jeden podmiot zrezygnował z realizacji swojej oferty. Łącznie wykonano 40 zadań na kwotę 504 840 zł.

Konkurs nr 2:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Łącznie wykonano 17 zadań na kwotę 71 295 zł. Pozostała kwota została wykorzystana w trybie pozakonkursowym dla realizacji tzw. małych grantów.

Konkurs nr 3

Promocja Miasta Lubartów w roku 2018 podczas przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i sportowo – rekreacyjnym.

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 25 ofert, z czego zrealizowano 21 zadań publicznych w ramach promocji miasta na kwotę 59 200 zł.

Konkurs nr 4

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 6 ofert, które zostały zrealizowane na kwotą łączną 84 930 zł, w tym:

– na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 14 000 zł,

– na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 72 000 zł.

Pozostała kwota została przeznaczona i wykorzystaną w trybie pozakonkursowym.

Konkurs nr 5:

Pomoc społeczna

W postępowaniu konkursowym złożono łącznie 5 ofert, w tym 3 oferty na zadanie nr 1 i 2 oferty na zadanie nr 2. Liczba odbiorców, uczestników działania – 74.

Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert

W roku 2018 w ramach tego trybu na wniosek organizacji pozarządowych zrealizowano 3 zadania na łączną kwotę 8 345 zł.

Jak widać zadania z zakresu pomocy społecznej są jedynymi, oprócz imprez sportowo-rekreacyjnych, czy zespołów i grup zainteresowań w LOK, z których dowiemy się ile osób w nich uczestniczy. 

​Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów.

​W jakim stanie było miasto w 2018?